KLEINEONDERNEMERSREGELING VOOR DE BTW M.I.V. 2020

KLEINEONDERNEMERSREGELING VOOR DE BTW M.I.V. 2020

Met ingang van 1 januari 2020 treedt een nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) voor de BTW in werking.

1. Oude KOR (t/m 2019)

Onder de oude regeling – die t/m 2019 van toepassing is – kunnen eenmanszaken/zzp’ers of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen (maatschap, VOF) een vermindering van BTW krijgen als de per saldo te betalen BTW op jaarbasis minder bedraagt dan € 1.883.

2. Nieuwe KOR (m.i.v. 2020)

Samengevat:
 • Een in Nederland gevestigde BTW ondernemer hoeft géén BTW te berekenen aan de klanten bij een omzet van minder dan € 20.000 per jaar.
 • De voorbelasting is dan ook niet meer aftrekbaar.
 • Eventueel moet herziening plaatsvinden van eerder in aftrek gebrachte voorbelasting.
 • Er hoeven geen aangiften BTW meer te worden ingediend, geen facturen te worden uitgereikt en er geldt een beperkte administratieplicht.
 • De nieuwe regeling is ook toepasbaar voor rechtspersonen (BV, stichting, vereniging).
 • Deelname aan de KOR is vrijwillig maar minimaal voor 3 jaar.
 • Aan- en afmelding vinden plaats bij de belastingdienst.
 • De KOR wordt verplicht tussentijds beëindigd zodra de jaaromzet € 20.000 overschrijdt.

Voor deelname per 1 januari 2020 moet de aanvraag uiterlijk 20 november 2019 bij de belastingdienst binnen zijn.

Uitgebreid:

Omzet
Een in Nederland gevestigde ondernemer met een omzet van minder dan € 20.000 ex BTW per jaar, hoeft geen BTW te berekenen aan de klanten bij toepassing van de KOR.
Het betreft de omzet die zonder toepassing van de KOR met BTW belast zou zijn, dus niet de omzet uit BTW-vrijgestelde diensten (zoals medische diensten, etc). Voor het bepalen van de omzetgrens telt wél de BTW-vrijgestelde omzet mee uit levering en verhuur van onroerende zaken, financiële diensten en verzekeringsdiensten.

Voorbelasting
De voorbelasting over aankopen en over investeringen is niet meer aftrekbaar.

Voorbelasting vóórdat de KOR inging
In sommige gevallen moet de BTW die eerder in aftrek werd gebracht – d.w.z. voordat de KOR inging – weer worden bijgeteld. Dit heet herziening. Hiervan is sprake als het totale bedrag van de herziening in een jaar meer dan € 500 zou bedragen. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als eerder een investeringsgoed (auto, laptop, etc.) werd aangeschaft voor een substantieel bedrag.

Geen aangiften BTW, geen factuurplicht, beperkte administratieplicht
Er hoeven geen aangiften BTW meer te worden ingediend.
Wel moet in sommige gevallen incidenteel een BTW aangifte worden ingediend (bijvoorbeeld bij de verlegging van BTW vanuit een ander EU land).
Er hoeven geen facturen meer te worden uitgereikt aan de klant. Het mag wel, maar dan moet hierop worden vermeld dat een vrijstelling van toepassing is.
Voor de inkopen geldt een administratieplicht. De ondernemer kan volstaan met het ordelijk bewaren van de aan hem uitgereikte facturen.

Deelname vrijwillig maar minimaal voor 3 jaar, aan- en afmelding bij de belastingdienst
Als aan de voorwaarden wordt voldaan, dan kan de ondernemer er voor kiezen mee te doen aan de KOR. Wel is de deelname voor een periode van minimaal 3 jaar.
Het aanmeldformulier staat op de website van de belastingdienst (per post in te dienen). De belastingdienst heeft zo’n 4 weken nodig om een aanmelding te verwerken, dus het is zaak het formulier uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak te verzenden. Om meteen al vanaf 1 januari 2020 mee te doen, moet het formulier zelfs uiterlijk 20 november 2019 binnen zijn bij de belastingdienst.
Afmelding vindt plaats met een afmeldformulier, ook deze staat op de website van de belastingdienst (per post in te dienen). Ook hiervoor bedraagt de verwerkingstijd zo’n 4 weken. Na afmelding kan pas weer na 3 jaar aanmelding plaatsvinden.

Verplichte tussentijdse beëindiging bij overschrijding jaaromzet € 20.000.
Op het moment dat de jaaromzet boven de € 20.000 komt, vervalt de KOR vanaf die datum. De KOR vervalt met de levering of dienst waarmee de € 20.000 wordt overschreden.
De belastingdienst moet meteen worden geïnformeerd met het afmeldformulier. De reguliere BTW regels zijn gewoon weer van toepassing, zodat bijvoorbeeld weer facturen moeten worden verstuurd en BTW aangiftes gedaan.

3. Afsluitend

Of toepassing van de nieuwe KOR aantrekkelijk is verschilt per situatie:

 • Deelname aan de KOR geeft minder administratieve verplichtingen.
 • Als klanten geen BTW kunnen aftrekken (omdat zij bijv. particulieren of vrijgestelde ondernemers zijn) dan kunnen diensten aan hen mogelijk goedkoper worden aangeboden.
 • Bij een verwachte flinke investering is het wellicht niet aantrekkelijk als de KOR van toepassing is.
bart